Stanovy klubu

 
I. Z á k l a d n í    u s t a n o v e n í


1. Figure Skating Club Kopřivnice, o.s. (dále jen FSC) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport (zejména krasobruslení), osvětovou a hospodářskou činnost.

2. Sídlem FSC je Kopřivnice, Náměstí T.G.M. 540, PSČ 742 21


II. P o s l á n í   a   c í l e


3. Základním posláním FSC je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností

d) provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v FSC k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

f) hájit zájmy členů klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi (např.ČSTV, Českým krasobruslařským svazem, Moravskoslezským krajským sdružením Českého svazu tělesné výchovy) i jednotlivci

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě i okrese, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.
 

 III. O r g á n y    F S C


4. Nejvyšším orgánem FSC je valná hromada složená ze všech členů FSC starších 15-ti let (tento věk musí být dosažen nejpozději v den konání valné hromady). Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů FSC, popř. výbor klubu nebo její prezident, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.


5. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice FSC

b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov FSC

c) volí výbor klubu a revizora

d) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku FSC, schvaluje rozpočet FSC

e) stanoví hlavní směry činnosti FSC pro příští období

f) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy FSC.

g) rozhoduje o zániku FSC a majetkovém vypořádání


6. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech členů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.


7. Výkonným orgánem valné hromady je výbor klubu. Výbor klubu zabezpečuje plnění úkolů FSC v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.


8. Výbor klubu má 5 členů, a to:

a) prezidenta klubu
b) jednatele klubu
c) ekonoma klubu
d) člen výboru bez udání funkce – vedoucí trenér
e) člen výboru bez udáni funkce


9. Výbor klubu zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost FSC
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, sportovního svazu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku FSC

e) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města a okresu, s ekonomickými subjekty, jinými organizacemi a fyzickými osobami

f) k zabezpečení činnosti FSC uzavírá smlouvy s fyzickými či právnickými osobami.


10. Výbor klubu svolává prezident podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. Výbor klubu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru klubu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.


11. Kontrolním orgánem je revizor, který provádí revizi hospodaření výboru klubu. Kontrolní činnost určuje statut revizora, který schvaluje valná hromada.


IV. S p o l e č n é    z á s a d y    č l e n s t v í


12. Členem FSC se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním FSC. O přijetí za člena rozhoduje výbor klubu, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

13. Výši členských příspěvků stanoví výbor klubu.

14. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.
 

V. P r á v a    a    p o v i n n o s t i    č l e n ů


15. Základní práva řádných členů FSC jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci FSC, a to za podmínek Stanov FSC a v případě účasti v soutěžích Českého krasobruslařského svazu, též podmínek jeho soutěžního řádu, pokud byl v FSC závazně přijat

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku

d) účastnit se jednání orgánů FSC, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování

e) volit a být volen od 18–ti let věku do všech volených orgánů FSC.


16. Základní povinnosti řádného člena jsou:

a) dodržovat Stanovy FSC a základní etické a mravní normy sportovce

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů FSC

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží FSC k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v FSC, pokud o tom příslušný orgán FSC podle stanov rozhodl

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.


17. Řádné členství zaniká:

a) vystoupením člena

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

d) úmrtím člena či zánikem FSC (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).


VI. M a j e t e k    F S C    a    h o s p o d a ř e n í


18. Zdrojem majetku FSC jsou zejména:

- příspěvky členů FSC
- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti
- příspěvky a dotace od sportovního svazu
- státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob
- majetek převedený do vlastnictví FSC členem FSC.

19. Majetek FSC je ve vlastnictví FSC jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor klubu.

20. Kromě majetku, ke kterému má FSC vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

21. Hospodaření s majetkem FSC upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku FSC a ostatního majetku.

22. Vlastní hospodářská činnost FSC se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup FSC při jeho případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům FSC.
 

VII. P r á v n í    s u b j e k t i v i t a


23. FSC je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb., ve znění platných předpisů).

24. Jménem FSC vystupuje prezident nebo jednatel FSC. Jednat a činit právní úkony mohou prezident nebo jednatel samostatně v souladu se Stanovami FSC, usneseními valné hromady a rozhodnutími výboru klubu. Pokud právní řád ukládá pro platnost právního úkonu písemnou formu, musí být právní úkon uskutečněn buď prezidentem nebo jednatelem FSC.

 

Schváleno na ustavující valné hromadě, konané v Kopřivnici dne 29.6.2007.